Інформація про кафедру міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ ЗУНУ

 

 Білецька Ірина Мирославівна

Посада – завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту 

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – доцент

ORCID - 0000-0002-6906-7161

ResearcherID - G-7222-2017

Контакти – (0342) 75 46 22, i.biletska@tneu.edu.ua  luc_im@ukr.net

 

Додаткова інформація: голова профбюро ІФННІМ, академік АЕНУ зі спеціальності «Міжнародна економіка», член-кореспондент АЕНУ зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД», сертифікат про досягнення 12 рівня англійської мови за методом Калана (найвищий рівень).

 

Білецька Ірина Мирославівна є фахівцем у галузі маркетингу і менеджменту туристичних підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. 2 колективних підручників і навчальних посібників; 10 одноосібних і колективних монографій; 55 статей у провідних фахових і наукометричних виданнях, в т.ч. SCOPUS; 50 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

 

Результати наукових досліджень Білецької І.М. використані в діяльності Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї молодіжної політики спорту та туризму, зокрема під час формування і удосконалення положень Закону України «Про туризм» та Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року (довідка № 04-33/19-77 (14061) від 23.01.2019 р.).

Рекомендації щодо державної політики підтримки та стимулювання інноваційної діяльності і активності підприємств галузі туризму України використані Мінекономрозвитку при розробці Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (довідка № 2433-06/2627-07 від 22.01.2019 р.).

 

Висновки та пропозиції щодо розробки та реалізації стратегії забезпечення розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах враховані при формуванні Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р. Управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА (довідка № 38/06.2/42/2-19 від 21.01.2019р.).

Науково-практичні пропозиції щодо розробки та реалізації стратегії забезпечення розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах знайшли використання у діяльності відділу міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради при розробці Стратегії розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року (довідка № 5/40-13/35в від 15.01.2019 р.).

Методичні положення та практичні рекомендації щодо забезпечення розвитку і зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних туристичних підприємств на інноваційних засадах використані в діяльності Національної туристичної організації України. 

  

Інформація про кафедру «Міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту» ІФННІМ ЗУНУ

Робота колективу кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ спрямована на перетворення її на підрозділ європейського рівня, спроможний забезпечити високий рівень науки, якісну підготовку компетентних, відданих своїй справі, патріотично налаштованих фахівців, здатних зробити вагомий внесок у розбудову незалежної, демократичної держави, примножити добру славу Аlma mater Західноукраїнського національного університету на теренах Івано-Франківщини.

Історія заснування кафедри розпочинається зі створення у 1998 р. в Івано-Франківському інституті менеджменту кафедри підприємництва, менеджменту та маркетингу. Навчання студентів за спеціальностями, що на той час не мали аналогів в Івано-Франківській області («Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Міжнародна економіка»), забезпечувалося кращими викладачами як ЗУНУ (тоді ще ТАНГ), так і викладачами-практиками – фахівцями і керівниками підприємств і установ Івано-Франківська, які розкривали перед студентами прикладні аспекти їх майбутньої професії. За роки свого існування кафедра пройшла тривалий шлях розвитку і трансформацій. У 2013 р. шляхом об’єднання кафедри міжнародної економіки і кафедри менеджменту і маркетингу було створено кафедру міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту. З 2016 р. кафедру очолює Білецька Ірина Мирославівна, доктор економічних наук, академік АЕНУ зі спеціальності «Міжнародна економіка», член-кореспондент АЕНУ зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД».

 

ü  утримання та посилення іміджу Західноукраїнського національного університету як регіонального лідера в підготовці фахівців з вищою освітою;

ü  забезпечення високої якості освітнього процесу для надання студентам знань, умінь та навичок на рівні світових стандартів у відповідності до потреб суспільства через модернізацію навчальних планів, інтернаціоналізацію програм та змісту навчання згідно вимог Болонського процесу тощо;

ü   налагодження постійного оновлення навчальних курсів, розробка сучасних освітніх програм, в основу яких слід покласти інноваційні авторські курси, реалізація студентоцентричного підходу у навчанні;

ü розширення прикладних компетенцій, варіативності освітніх програм, зорієнтованих на міждисциплінарні зв’язки, реалізація дуальної освіти;

ü  упровадження в навчальний процес інтерактивних форм і методів навчання, новітніх інформаційних технологій;

ü  розвиток інфраструктури для підтримки інноваційної діяльності (експериментальних лабораторій, проблемних груп тощо) та забезпечення ефективної реалізації партнерства науки і бізнесу;

ü  вироблення у студентів здатності до свідомого функціонування в мінливому інформаційному суспільстві за принципом Life Long Learning в умовах зростаючої комунікативності глобального середовища;

ü  сприння формуванню та реалізації ефективної комплексної системи стимулювання керівного складу, науково-педагогічних та наукових працівників до міжнародної академічної активності;

ü  здійснення постійного моніторингу зовнішнього середовища та кон’юнктури ринку, за результатами якого проводити системний аналіз діяльності, враховуючи переваги й унікальні можливості кафедри на ринку освітніх послуг;

ü  продовження практики регулярного проведення заходів з популяризації кафедри, інституту та університету (Дні відкритих дверей, зустрічі у школах та ін.) та вдосконалення профорієнтаційної роботи (оновити матеріали агресивної реклами на телебаченні та у мережі Інтернет, в соціальних мережах, вуличній рекламі, забезпечити сучасні вербальні ідентифікатори для розробки слогану, легенди бренду, написання промо- та інформаційних матеріалів).

Розташування (вул.Дністровська, 32)