Інформація про кафедру управління та адміністрування

 КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Завідувач кафедри управління та адміністрування


 

 Алексеєнко Людмила Михайлівна

Посада – завідувач, професор кафедри управління та адміністрування

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

ORCIDorcid.org/0000-0003-4840-0188

ResearcherID F-2208-2017

Контакти:

Tелефон/факс: (0342) 75 46 22

E-mail:l.alekseienko@tneu.edu.ua

olecolm@ukr.net

Кабінет: 421

Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32.

 

   Алексеєнко Людмила Михайлівна є фахівцем у галузі публічних і корпоративних фінансів, фінансового менеджменту, банківської справи, страхування, біржової діяльності, обліку і оподаткування.

    Представляє наукову школу професора Крисоватого А. І. з фінансів, грошового обігу і кредиту Тернопільського національного економічного університету.

    Автор понад 270 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. 8 колективних підручників і навчальних посібників; 16 одноосібних і колективних монографій, опублікованих українською, англійською та польською мовами в Україні та закордоном; 117 статей у провідних фахових і міжнародних наукометричних виданнях (Scopus, Index Copernicus, Research Bible); 3 економічні тлумачні словники (використано англійську і фінську економічну термінологію).

   Стипендіат Німецької служби академічних обмінів, Австрійської служби академічних обмінів і Центрального Європейського Університету; має сертифікати з управління активами інвестиційних фондів, торгівлі цінними паперами і брокера з цінних паперів. Брала активну участь у діяльності Тернопільського регіонального відділення Євроклубу при Комісії Європейського Союзу.

     Член спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 в Одеському національному економічному університеті (за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит). Є експертом із акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

    Член редколегії фахових журналів «Світ фінансів», «Вісник Одеського національного університету».

    Під керівництвом Алексеєнко Л. М. захищено 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

   У 2019 році Алексеєнко Л. М. прийняла участь у науковому заході, який відбувався у процесі розширення наукових контактів та співпраці з Вищою школою економіки, менеджменту та публічного адміністрування в м. Братиславі, а також представила результати наукових досліджень на Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій» (м. Братислава, Словаччина).

   У 2017 році Алексеєнко Л. М. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування на базі Державного університету Болгарії і Шуменського університету «Епископ Константин Преславски», Болгарія (вересень, 2017 р.). Стажування в Болгарії відбувалося у процесі реалізації програми підвищення кваліфікації «Інтернаціоналізація сучасної освіти й інновації навчального процесу в умовах інформаційного суспільства» та вивчення учбових дисциплін «Фінанси і сучасні технології», підготовки сучасних професійних кадрів для державної служби і фінансової системи майбутнього (посвідчення Per № 0249/02.10.2017).

    Алексеєнко Л. М. має почесну грамоту Тернопільської обласної ради.

 

Інформація про кафедру «Управління та адміністрування»

ІФННІМ ЗУНУ

    Історія заснування кафедри управління та адміністрування Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету розпочинається з 1998 року і освітній процес кафедри поступово модернізується з урахуванням реформування системи вищої освіти, яка є визначаючим показником національно-культурного відродження, соціально-економічного і науково-технічного суверенітету України. За весь період своєї діяльності кафедра мала кілька поділів та реорганізацій, у результаті яких утворювалися інші кафедри. З 2011 до 2019 року вона носила назву кафедри обліку та фінансів. Із розширенням випускових спеціальності з вересня 2019 носить назву кафедри управління та адміністрування.

    Мистецтво управління та адміністрування, управлінська культура стають вирішальними чинниками, що забезпечують успіх та незворотність реформ в Україні. Тому кафедра управління та адміністрування значну увагу приділяє практичній підготовці бакалаврів і магістрів, що мають бути здатними до свідомого й відповідального самовизначення, самостійного вибору та мобільності в реалізації власного життєвого шляху. Це забезпечується плідним співробітництвом з Державною фіскальною службою України, Державною казначейською службою України, Державною аудиторською службою України та Департаментом фінансів Івано-Франківської ОДА, громадськими організаціями економічного спрямування, а також з відомими підприємствами, з якими щороку проводяться круглі столи, Дні відкритих дверей, конкурси, співбесіди, тренінги для закріплення теоретичних, практичних навичок та працевлаштування здобувачів вищої освіти.

         Кафедра є випусковою за спеціальностями: 

         071 Облік і оподаткування;

         072 Фінанси, банківська справа і страхування;

         281 Публічне управління та адміністрування.

   Необхідність підготовки компетентних фахівців детермінована ускладненням умов та характеру діяльності управлінців, зростанням ролі і значення їхньої професійної діяльності. Це визначає принципово нові вимоги до діяльності кафедри управління та адміністрування, спрямованої на підготовку і формування особистісних якостей фахівців, здатних вирішувати завдання та нести відповідальність у сегменті публічних і корпоративних фінансів, державної служби, банківської справи, страхування, біржової діяльності, а також фахівців, що володіють знаннями та навичками у сфері обліку і оподаткування, складання фінансової звітності згідно з законодавством.

  Професійна компетентність підготовки здобувачів вищої освіти побудована на принципах безперервності та послідовності засвоєння ними необхідного обсягу систематичних науково-філософських, суспільно-політичних, предметних та соціально-функціональних знань і умінь, необхідних для відповідних особистісних якостей і ефективної професійної діяльності.

   Головним завданням кафедри управління та адміністрування є формування фахівців високої кваліфікації в галузі управління та адміністрування, що є можливим лише за умови забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу з використанням колосальних управлінських знань.

 

 

 

 

 

 

Розташування (вул.Дністровська, 32)