ОС МАГІСТР

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту пропонує навчання для здобуття ОС "магістр" на основі ос "бакалавр"

Економіка (міжнародна економіка)

Майбутня діяльність фахівця у сфері міжнародної економіки передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень для підприємств, які працюють на міжнародних ринках. 

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

у економічних підрозділах підприємств різної організаційно-правової форми, у тому числі іноземних підприємствах, банківській сфері (відділи міжнародних розрахунків, валютний відділ, відділ експортно-імпортних операцій тощо), іноземних представництвах та філіях, туристичних підприємствах, органах державного управління та місцевого самоврядування (відділи міжнародних зв’язків) на посадах: консультанта із зовнішньо-економічних питань; фахівця-аналітика з дослідження ринку; економіста зі збуту, із планування; економічного радника; радника у міжнародних організаціях, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, державних установах; керівників різних рівнів у туристично-рекреаційній сфері; фахівців з організації туристичної діяльності.

 

Облік і оподаткування

Метою підготовки фахівців з обліку і аудиту є формування професійних навиків у сфері бухгалтерського, фінансового, податкового та управлінського обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств, організацій і фінансових органів.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, органах Міністерства доходів  і зборів,  органах Державної казначейської служби, органах Міністерства фінансів, державних позабюджетних фондах, Пенсійному фонді, в органах місцевого само-врядування на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, бухгалтера-касира, ревізора, бухгалтера-ревізора, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, державного інспектора.

Розташування (вул.Дністровська, 32)