ОС Бакалавр

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту пропонує навчання для здобуття ОКР бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (11 класів):

Економіка (міжнародна економіка)

Майбутня діяльність фахівця у сфері міжнародної економіки передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень для підприємств, які працюють на міжнародних ринках. 

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

у економічних підрозділах підприємств різної організаційно-правової форми, у тому числі іноземних підприємствах, банківській сфері (відділи міжнародних розрахунків, валютний відділ, відділ експортно-імпортних операцій тощо), іноземних представництвах та філіях, туристичних підприємствах, органах державного управління та місцевого самоврядування (відділи міжнародних зв’язків) на посадах: консультанта із зовнішньо-економічних питань; фахівця-аналітика з дослідження ринку; економіста зі збуту, із планування; економічного радника; радника у міжнародних організаціях, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, державних установах; керівників різних рівнів у туристично-рекреаційній сфері; фахівців з організації туристичної діяльності.

Фінанси, банківська справа і страхування

Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових стосунків, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

на підприємствах різних форм власності, у банках, органах Державної казначейської служби, органах Міністерства доходів  і зборів, Рахунковій палаті, органах Міністерства фінансів, органах Державної фінансової інспекції, державних позабюджетних фондах, Пенсійному фонді, страхових компаніях, фінансових управліннях на посадах: фінансового менеджера, економіста з фінансової роботи, фахівця на ринку цінних паперів та біржових операцій, фахівця з фінансової економічної безпеки, оцінювача-експерта, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників, страхового агента, інспектора з організації інкасації, кредитного інспектора та інспектора обмінного пункту, державного інспектора. 

Облік і оподаткування

Метою підготовки фахівців з обліку і аудиту є формування професійних навиків у сфері бухгалтерського, фінансового, податкового та управлінського обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств, організацій і фінансових органів.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, органах Міністерства доходів  і зборів,  органах Державної казначейської служби, органах Міністерства фінансів, державних позабюджетних фондах, Пенсійному фонді, в органах місцевого само-врядування на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, бухгалтера-касира, ревізора, бухгалтера-ревізора, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, державного інспектора.

Менеджмент 

Жодна компанія не може існувати без менеджерів – адже як тільки з’являється фірма, відразу ж з’являється потреба в управлінні нею. 

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

у торговельно-виробничих підприємствах, підприємствах що пропонують продукцію на зовнішній ринок, транснаціональних корпораціях, органах державної влади і місцевого самоврядування, промислових підприємствах, підприємствах аграрного комплексу, сфері обслуговування на посадах: керівників всіх рівнів управління, консультантів з розвитку міжнародної діяльності, управління фінансами та міжнародними розрахунками підприємства,  спеціалістів виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, організаторів малого і середнього бізнесу, консультантів з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу, митних брокерів, дилерів з цінних паперів.

Публічне управління та адміністрування

Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців, що здатні ефективно виконувати завдання пов’язані з реалізацією державних та регіональних стратегій соціально-економічного розвитку; планів дій щодо підвищення конкуренто-спроможності економіки України на світовому ринку, покращення соціально-економічних показників сталого розвитку держави; визначенні основних засад і рекомендацій державної політики сталого розвитку. проведення систем-них реформ в адміністративній, економічній, соціальній, освітянській, адміністративно-територіальній, муніципальній, регіональній системах, розробляти пропозиції з удосконалення організаційної структури і функціонування місцевих адміністрацій на основі аналізу інституційних структур публічного сектору європейських держав та України.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

 в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах на посадах керівників всіх рівнів, голів рад, адміністрацій, комітетів, департаментів і т.п. 

Розташування (вул.Дністровська, 32)